Білогірський БТШ

Меню сайту
Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 69
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Форма входу

Положення про наукове товариство учнів «Ерудит»

Білогірського району

 1. Загальні положення

     1.1. Наукове товариство учнів «Ерудит» Білогірського району є невід'ємною складовою Хмельницького територіального відділення Малої академії наук України.

 1. Наукове товариство учнів Білогірського району (далі – НТУ) – добровільне об’єднання учнів Білогірського району, зацікавлених у поглибленому вивченні окремих навчальних дисциплін та галузей науки і техніки, що створене з метою забезпечення інтелектуального, творчого розвитку талановитих і обдарованих дітей засобами пошукової, науково-дослідницької роботи.
 2. НТУ об’єднує учнів загальноосвітніх та вихованців позашкільних навчальних закладів Білогірського району незалежно від типу та форми власності, які займаються пошуковою, науково-дослідницькою роботою під керівництвом педагогічних працівників.
 3. За формою діяльності НТУ є комплексним (багатопрофільним) об’єднанням учнів .
 4. Базовими навчальними закладами НТУ можуть бути позашкільні та загальноосвітні навчальні заклади Білогірського району різних типів і форм власності.
 5. Діяльність НТУ регламентується чинним законодавством, нормативними документами Міністерства освіти і науки України, Положенням про наукові товариства учнів, затвердженим наказом МОН України від 10.11.2014 №1287.
 6. Діяльність НТУ ґрунтується на принципах добровільності, самоврядування, доступності, законності, гласності. НТУ вільне у виборі напрямів своєї діяльності.
 7. НТУ розробляє і затверджує на зборах власну символіку (назву, емблему, девіз тощо).
 8. Мета і завдання діяльності НТУ
 9. Метою діяльності НТУ є виявлення, розвиток та підтримка обдарованих дітей і молоді; виховання гармонійно розвиненої, високоосвіченої, соціально активної і національно свідомої особистості, здатної до саморозвитку та самовдосконалення впродовж життя.
 10. Діяльність НТУ спрямована на підвищення статусу наукових знань та наукової творчості дітей і учнівської молоді.

Основними завданнями НТУ є:

сприяння розвитку науки та виникнення інтересу до наукової діяльності в дитячому та молодіжному середовищі;

створення умов для організації навчально-дослідницької, науково-пошукової та експериментальної роботи учнів;

запровадження педагогічно обґрунтованої системи пошуку та підтримки учнів, які мають нахил до науково-пошукової діяльності;

створення освітнього середовища за участю педагогів, вчених, учнів, здійснення заходів з об’єднання зусиль зацікавлених організацій і установ;

розвиток мережі наукових секцій, факультативних груп, профільних груп, гуртків, клубів, студій, шкіл та інших творчих об’єднань на базі загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів району;

оволодіння учнями сучасними методиками, навичками і формами організації та проведення самостійних наукових досліджень;

формування в учнів системи пошукових, наукових поглядів засобами популяризації знань про навколишній світ, досягнення науки, техніки, літератури, культури, мистецтва тощо;

допомога в засвоєнні та поглибленому вивченні навчальних дисциплін у поєднанні з науково-дослідницькою, пошуковою роботою;

формування базових дослідницьких компетенцій учнів у процесі здійснення пошукової, експериментальної, навчально-дослідницької, науково-пошукової діяльності;

створення умов для самоосвіти й саморозвитку учнів;

сприяння професійної орієнтації обдарованої учнівської молоді;

сприяння розвитку інноваційної діяльності навчальних закладів;

запровадження нових форм роботи з учнями;

узагальнення та поширення позитивного досвіду організації учнівської науково-пошукової діяльності;

сприяння підвищенню престижу у суспільстві науково-дослідницької роботи учнів, авторитету їх педагогічних і наукових керівників.

 1. Структура та організація діяльності НТУ
 2. НТУ функціонує на базі Білогірського Будинку творчості школярів.
 3. У НТУ формуються наукові секції. Близькі за напрямами діяльності наукові секції об’єднані в наукові відділення.
 4. НТУ об’єднує наукові товариства учнів, що створюються в навчальних закладах району; факультативні та профільні групи, гуртки, інші творчі об’єднання за умов відповідності їх діяльності загальним цілям і завданням організації навчально-дослідницької, науково-пошукової роботи учнівської молоді.
 5. НТУ та його структурні складові можуть організовувати:

регулярну роботу наукових секцій, факультативних груп, профільних гуртків, клубів, студій, шкіл, які працюють протягом року при навчальних закладах різних типів, інших закладах, установах та організаціях тощо;

індивідуальну роботу учнів під керівництвом педагогів, науковців, різних спеціалістів тощо;

колективну роботу творчих груп, проведення експедицій, табірних зборів;

конкурси і турніри з різних областей знань;

заочні та очні школи з проведенням сесійних зборів та створенням консультаційних пунктів для учнів із віддалених районів.

 1. НТУ навчального закладу створюється, якщо кількість учнів в ньому налічує від 10 до 100 і більше осіб.
 2. НТУ не рідше одного разу на рік проводить науково-практичні конференції. На науково-практичній конференції члени НТУ звітують про основні положення та результати проведених наукових досліджень.
 3. За рішенням зборів НТУ до роботи НТУ можуть бути залучені експертна комісія, інші консультативно-дорадчі органи. До складу консультативно-дорадчих органів можуть входити наукові та науково-педагогічні працівники, керівники методичних об’єднань, наукових відділень і наукових секцій (за згодою), а також представники педагогічної та наукової громадськості, які беруть участь у роботі НТУ та сприяють його діяльності.
 4. Управління НТУ
 5. Вищим керівним органом НТУ є збори НТУ.
 6. Збори НТУ проводяться не рідше двох разів на рік. Рішення про проведення зборів НТУ приймає рада НТУ.
 7. Збори НТУ затверджують склад ради НТУ, план роботи НТУ на поточний рік, а також підбивають підсумки роботи НТУ та приймають рішення про припинення його діяльності.
 8. У період між зборами керівництво НТУ здійснює рада НТУ, діяльність якої регулюється цим положенням.

До складу ради НТУ входять голова, секретар, члени НТУ. Склад ради НТУ обирається один раз на два роки.

 1. Засідання ради НТУ проводяться не менше двох разів на рік.
 2. Рада НТУ:

представляє інтереси членів НТУ перед МАНУМ;

визначає напрями науково-дослідницької, експериментальної, пошукової роботи НТУ;

координує науково-дослідницьку діяльність членів НТУ;

виступає ініціатором проведення конференцій, форумів, семінарів;

приймає рішення щодо створення експертної комісії;

приймає рішення про прийняття до НТУ, припинення членства в ньому.

 1. Керівництво радою НТУ здійснює голова.
 2. Голова ради НТУ здійснює загальне керівництво НТУ, визначає головні напрями розвитку НТУ, затверджує розподіл обов’язків між членами ради.
 3. Секретар відповідає за ведення та збереження документації НТУ.
 4. Членство в НТУ
 5. Членство в НТУ може бути індивідуальним (одноосібним) і колективним (НТУ закладу, гурток, секція, профільна група тощо).
 6. Учні, які виявляють бажання займатися науковою творчістю в НТУ, стають його членами відповідно до добровільно поданої заяви до Ради НТУ та рекомендації педагогів-предметників або керівників гуртків.
 7. Рішення про прийняття учнів у члени МАН України ухвалюється Радою НТУ. Припинення членства здійснюється за особистою заявою члена НТУ на ім’я його Голови та рішенням Ради.
 8. Рішення про колективне членство ухвалюється Радою НТУ на підставі поданої заяви.
 9. Учні можуть бути слухачами НТУ (початковий рівень навчання), кандидатами у члени МАН України (основний рівень навчання), дійсними членами МАН України (вищий рівень навчання).
 10. Слухачі – учні 8–11 класів , які виявляють інтерес до науки, культури, мистецтва, техніки тощо, зараховуються до НТУ за рішенням Ради. У наукових секціях початкового рівня навчання учні отримують загальні знання з певної галузі науки, опановують спецкурс з основ науково-дослідницької роботи, набувають навичок з наукової, дослідницької, проектної, експериментальної роботи, беруть участь у написанні творчих, наукових рефератів, визначаються із темою своєї наукової, експериментально-дослідницької роботи.
 11. Кандидати у члени МАН України можуть стати члени наукових секцій, гуртків, які вже опанували певні програми навчання. У наукових секціях основного рівня навчання вони розробляють програму наукового (пошукового) дослідження з проблеми, яка визначена разом з науковим, педагогічним керівником та затверджена керівником наукової секції, отримують знання, практичні уміння та навички із самостійної роботи, поглиблюють знання із базової дисципліни, задовольняють потреби з професійної орієнтації. На цьому етапі учні беруть активну участь у практичних та наукових експедиціях, олімпіадах, виставках, конкурсах, зустрічаються з вченими, науковими працівниками, діячами літератури та мистецтва, прослуховують певний курс лекцій тощо.
 12. Дійсні члени МАН України – учні , які не менше 2 років опановували профільні програми, спецкурси, досліджували затверджену наукову проблему, перевіряли результати наукового дослідження на практиці, брали активну участь у всеукраїнських і міжнародних конференціях, конкурсах науково-дослідницьких робіт тощо.
 13. Дійсні члени МАН України у наукових секціях вищого рівня навчання поглиблюють знання з базової дисципліни, працюють над науково-дослідницькою роботою, виступають на різних учнівських конференціях, у пресі, беруть участь у різних конкурсах, розробці всеукраїнських та міжнародних комплексних, тематичних програм і проектів.

5.10. Кандидати у члени МАН України, дійсні члени МАН України мають право брати участь у ІІ і ІІІ етапах Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України, інших всеукраїнських і міжнародних конкурсах.

5.11. Педагогічні керівники учнів-слухачів, кандидатів у члени МАН України, дійсних членів МАН України призначаються наказом керівництва базового навчального закладу.

5.12. Кращі учні МАН України – призери районних, обласних, всеукраїнських і міжнародних конкурсів, їх педагоги , організатори діяльності НТУ – працівники органів управління освіти, керівники навчальних закладів різних типів заохочуються різними формами стимулювання подальшого розвитку наукової творчості, науково-дослідницької роботи учнів у регіоні, в Україні.

5.13. Члени НТУ мають право:

обирати профіль наукової секції та тему наукового дослідження;

опубліковувати наукові статті;

вносити пропозиції щодо покращення роботи в НТУ;

брати активну участь у масових заходах тощо.

 1. Члени НТУ зобов’язані:

систематично відвідувати заняття наукових секцій, збори НТУ;

постійно поглиблювати знання з базової дисципліни, з розвитку науки;

опановувати досліджувану проблему, писати науково-дослідницьку роботу;

звітувати про свою діяльність тощо.

 1. Координація діяльності НТУ
 2. Координацію діяльності НТУ здійснює відділ освіти , молоді та спорту Білогірської районної державної адміністрації , районний методичний кабінет, Будинок творчості школярів.
 3. Просвітницька діяльність
 4. Просвітницька діяльність НТУ сприяє реалізації завдань навчання, виховання та розвитку учнів, стимулюванню їх інтелектуального та творчого самовдосконалення, а також пропаганді діяльності НТУ.
 5. НТУ має висвітлювати свою діяльність у засобах масової інформації (у тому числі телебаченні, радіо), на web-сайтах навчальних закладів тощо.
 6. НТУ забезпечує систематичне звітування перед учнівським колективом та батьківською громадськістю.
 7. НТУ організовує пересувні виставки з досвіду роботи та пропаганди кращих досягнень учнівських і педагогічних колективів.
 8. НТУ може мати свій видавничий орган.
 9. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення НТУ

Витрати на фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності НТУ здійснюються за рахунок коштів, не заборонених чинним законодавством України.

 

 

 

 

 

 

                                                               

Пошук
Календар
«  Червень 2019  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Архів записів
Друзі сайту

Copyright MyCorp © 2019
Зробити безкоштовний сайт з uCoz